Menu
A+ A A-

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος νέων

Οι νέοι της Λέσχης στα πλαίσια της οργανωμένης και μεθοδικής λειτουργίας τους συνέταξαν το ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας.

 

- μέλη του τμήματος Νέων μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά δρώμενα και να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

- εκπροσωπούνται από μια διοικούσα επιτροπή η οποία φέρει τον τίτλο «Διοικητικό Συμβούλιο».

- τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Ε.Λ.Β. με δικαίωμα ανάληψης θέσεων υπευθύνου, εκτός της συμμετοχής τους στην διοίκηση της Λέσχης.

- έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μετέχουν στην δύναμη του δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης και να συμμετέχουν στις δράσεις των οργάνων του. 

- τα μέλη του Δ.Σ. ανάλογα με την συμμετοχή των νέων συγκροτούν μια ομάδα από 5 έως 9 άτομα.

- η λειτουργία του Δ.Σ. βασίζεται στις αρχές της διοίκησης και σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Λ.Β..

- οι αποφάσεις του Δ.Σ. σε διοικητικό (εκπροσωπήσεις, δράσεις, εκδηλώσεις, παραστάσεις, κ.α..) ή σε οικονομικό επίπεδο (κάλυψη δαπανών, αγορές, κ.α..), θα πρέπει να έχουν την έγκριση της διοίκησης της Ε.Λ.Β..

- το Δ.Σ. βαδίζει παράλληλα με την διοίκηση της Ε.Λ.Β. και κάθε μέλος του λειτουργεί επικουρικά με το αντίστοιχο μέλος της κεντρικής διοίκησης.

- το Δ.Σ. δραστηριοποιείται σε ανάλογες εφορίες και συμβάλει στην πραγματοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού.

- το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του τμήματος σε αρμονία με αυτόν της κεντρικής διοίκησης.  

- η θητεία του Δ.Σ. έχει διάρκεια δύο ετών και η πρόταση σύστασης του κατατίθεται προς έγκριση στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.  

- η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο αναλόγως με τις υποχρεώσεις του τμήματος. 

- το τμήμα τηρεί τα ακόλουθα βιβλία του τμήματος,

Μητρώο μελών, , βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ., βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Νέων, βιβλίο ταμείου, κ.α..

- καθώς και τους ακόλουθους φάκελους,

Φάκελος εκδηλώσεων, φάκελος αιτήσεων νέων μελών, φάκελος φωτογραφιών, φάκελος εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, κ.α..

- οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τα παραπάνω και δεν εμπίπτει στις διατάξεις και τα άρθρα του Καταστατικού της Ε.Λ.Β. αρμόδιο όργανο ορίζεται η κεντρική διοίκηση και κατόπιν η Γενική Συνέλευση της Λέσχης.

- το παρών φέρει τον τίτλο του Κανονισμού Λειτουργίας του τμήματος Νέων και ισχύει μέχρι την τροποποίηση του η οποία και το αντικαθιστά εξ ολοκλήρου.

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος χορού1.  ΔΟΜΗ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
    Το  τμήμα  πρέπει  να  αποτελείται  από:

          1. Καλλιτεχνικό  διευθυντή
          2. Υπεύθυνο - ους  χορευτικών  τμημάτων
          3. Υπεύθυνο - ους  ιματιοθήκης - ένδυσης
 4. Υπεύθυνο  μουσικής
 5. Χοροδιδάσκαλο – ους


2.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΧΟΡΟΥ
    Οι  χορευτές  άνω  των  18  χρονών  έχουν  το  δικαίωμα  να   εγγράφονται  ως  μέλη  της  Ε.Λ.Β.

        Τα  μέλη  του  χορευτικού  θα  πρέπει  να  τηρούν  τον  παρών  κανονισμό.
        Οι  χορευτές  του  τμήματος  παραστάσεων  δεν  πληρώνουν  δίδακτρα  αλλά  ούτε  πληρώνονται.
        Πρέπει  να  είναι  τακτικοί  στις  πρόβες.
        Σε  περίπτωση  απουσίας  από  την  πρόβα  οφείλουν  να  ειδοποιούν  τον  χοροδιδάσκαλο  ή  τον/την  υπεύθηνο-η  του  τμήματος.
        Οι  χορευτές – τριες  θα  πρέπει  να  φορούν  ρούχα  και  υποδήματα  άνετα  που  θα  τους  επιτρέπουν  να  ασκούνται  καλύτερα.
        Να  προσκομίζουν  ιατρική  βεβαίωση  στην  αρχή  κάθε  περιόδου.
        Πρέπει  να  δηλώνουν  στο  χοροδιδάσκαλο  ή  τον  υπεύθυνο  του  χορευτικού  την  συμμετοχή  τους  σε  άλλη  χορευτική  ομάδα.
        Απαγορεύονται  οι  μαζικές  μετακινήσεις  χορευτών – τριών  σε  άλλους  συλλόγους  και  φορείς  χωρίς  την  έγκριση  του  χοροδιδασκάλου.
        Κάθε  χορευτής-τρια  που  δεν  πλαισιώνει  το  τμήμα  εκπροσώπησης  υποχρεούται  να  καταβάλει  την  προκαθορισμένη  ετήσια  συνδρομή.
        Οι  χορευτές  όλων  των  τμημάτων  συμμετέχουν  σε  εκδηλώσεις  του  τμήματος  όχι  απαραίτητα  χορευτικού  περιεχομένου  όπως  τα  κάλαντα,  οι  διήμερες  εκδηλώσεις  του  κλήδονα  κ.α.
        Κάθε  μέλος  του  τμήματος  θα  πρέπει  να  ακολουθεί  τις  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  αν  είναι  μέλος  ή  όχι  της  Ε.Λ.Β.


3. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
Οποιοδήποτε  τμήμα  εμφανίζεται  σε  εκδηλώσεις  εφόσον  ο  υπεύθηνος  χοροδιδάσκαλος  κρίνει  ότι  το  τμήμα  είναι  σε  θέση  να  εκπροσωπήσει  επάξια  την  Ε.Λ.Β.
Στις  αποστολές  του  τμήματος  (εσωτερικού  ή  εξωτερικού)  και  σύμφωνα  πάντα  με  τις  δυνατότητες  φιλοξενίας  το  τμήμα  θα  αποτελείται  από:

        Τον  αρχηγό  της  αποστολής  (μέλος  του Δ.Σ.) και  αν  κρίνεται  απαραίτητο  από  έναν  αναπληρωτή,  μέλος  του  Δ.Σ.
        Τον  υπεύθυνο  του  τμήματος
        Τον  υπεύθυνο  ένδυσης
        Τον  χοροδιδάσκαλο
        20  τουλάχιστον  χορευτές  και  χορεύτριες
        Τον  σημαιοφόρο  για  το  λάβαρο  της  Ε.Λ.Β.
        Τον  σημαιοφόρο  της  Ελληνικής  σημαίας  (για  το  εξωτερικό)
        Τον  διερμηνέα  (για  το  εξωτερικό)  εάν  κρίνεται  απαραίτητο
        2  με  3  οργανοπαίκτες  και  τραγουδιστές
        τον  υπεύθυνο  συνοδό  για  φωτογραφίες  και  κάμερα
        Οποιοδήποτε  μέλος  της  αποστολής  μπορεί  να  καλύψει  πάνω  από  μία  αρμοδιότητα.
    Για  οποιαδήποτε  αναπόφευκτη  συμμετοχή  συζύγων  ή  υπευθυνότητες  μελών  του  Δ.Σ.,  οι  παραπάνω  καλύπτονται  από  αυτούς.
    3.1 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
        Αρχηγός  αποστολής  ορίζεται  μέλος  του  Δ.Σ.  από  το  ίδιο  το  Δ.Σ.
        Η  αποστολή  θα  πρέπει  να  μετακινείται  όλη  μαζί  για  λόγους  ασφαλείας.  Μόνο  σε  ειδικές  περιπτώσεις  θα  διασπάται  το  τμήμα  π.χ.  όταν  η  φιλοξενία  γίνεται  σε  σπίτια.
        Για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  όλοι  οι  συμμετέχοντες  απευθύνονται  είτε  στον  αρχηγό  της  αποστολής  είτε  στον  υπεύθυνο  του  χορευτικού.
    Σε  καμία  περίπτωση  δεν παρακάμπτουν  την  ιεραρχία  και  δεν  επιλύουν  μόνοι  τους  τυχόν  προβλήματα.
        Την  επιλογή  των  χορευτών – τριών  καθώς  και  των  μουσικών  την  κάνει  ο  χοροδιδάσκαλος.
        Το  μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα  κάθε  παράστασης  ορίζεται  από  τον  χοροδιδάσκαλο.  
        Όλα  τα  μέλη  της  αποστολής  πρέπει  να  βρίσκονται  δέκα  λεπτά  νωρίτερα  στο  σημείο  αναχώρησης  και  να  ακολουθούν  πιστά  το  πρόγραμμα  της  αποστολής.
        Τα  ανήλικα  μέλη  της  αποστολής  θα  πρέπει  εγκαίρως  να  έχουν  προσκομίσει  υπεύθυνη  δήλωση  του  κηδεμόνα  τους.
        Tα  μέλη  της  αποστολής  θα  πρέπει  να  φέρουν  ή  να  φορούν  το  διακριτικό  της  Ε.Λ.Β.  (μπλουζάκι,  καπελάκι.  κ.α.)
        Στα  έξοδα  των  αποστολών  οι  χορευτές-τριες  καθώς  και  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  αποστολής  συμμετέχουν  με  ένα  συμβολικό  ποσό  που  θα  ορίζεται  από  το  Δ.Σ.  κατά  περίπτωση.
        Μετά  από  κάθε  αποστολή  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  ο  καλλιτεχνικός  δ/ντης  από  τον  αρχηγό  της  αποστολής  για  την  πορεία  της  εκδρομής.
    3.2    ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ -  ΦΟΡΕΣΙΕΣ                                                         
        Οι  φορεσιές  του  τμήματος  θα  πρέπει  να  αποτελούν  πιστά  αντίγραφα.
        Ο  τρόπος  ένδυσης  ορίζεται  από  τον  υπεύθυνο  ιματιοθήκης  και  ακολουθείται  πιστά  από  τους  χορευτές-τριες
        Ο  χοροδιδάσκαλος  είναι  εκείνος  που  επιλέγει  ποιες  φορεσιές  (ποιών  περιοχών)  θα  χρησιμοποιηθούν  και  ποιοι-ες  θα  τις  φορέσουν.
        Οι  χορευτές – τριες  υποχρεούνται  να  διατηρούν  τις  φορεσιές  καθαρές  και  ακέραιες.   
        Οι  χορευτές – τριες  υποχρεούνται  να  επιστρέφουν  τις  φορεσιές  αμέσως  μετά  από  κάθε  παράσταση  σε  συνεννόηση  με  τον  υπεύθυνο  της  ιματιοθήκης.
        Στην  περίπτωση  απώλειας  κομματιών  της  φορεσιάς  ο  χορευτής – τρία  αναλαμβάνει  το  κόστος  σε  τρέχουσες  πάντα  τιμές.
        Ο  χορευτής – τρια  είναι  υποχρεωμένος  να  φορέσει  τη  φορεσιά  που  χρεώνεται  ακριβώς  όπως  του  έχει  υποδειχθεί  από  τον  υπεύθυνο  ένδυσης.

4.  ΜΟΥΣΙΚΟΙ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ

        Η  επιλογή  των  μουσικών  για  κάθε  τμήμα  γίνεται  από  τον  υπεύθυνο  μουσικής  σε  συνεργασία  με  τον  χοροδιδάσκαλο.
        Οι  μουσικοί   που  πλαισιώνουν  τις  πρόβες  όλων  των  χορευτικών  τμημάτων  της  Ε.Λ.Β.  συμμετέχουν  σε  εθελοντική  βάση.
        Σε  παραστάσεις  των  τμημάτων οι  μουσικοί θα  αποζημιώνονται  για  κάλυψη  οδοιπορικών  κατόπιν  συμφωνίας  με  τον  αρμόδιο  έφορο.
        Όταν  κρίνεται  απαραίτητο  από  τον  χοροδιδάσκαλο  ή  τον  καλλιτεχνικό  διευθυντή  οι  μουσικοί  θα  εμφανίζονται  σε  παραστάσεις  των  τμημάτων  με  ποντιακές  φορεσιές.
        Ο  τρόπος  που  θα  εμφανίζονται  και  θα  συμμετέχουν  την  ώρα  της  παράστασης  θα  ορίζεται  από  τον  καλλιτεχνικό  διευθυντή  και  τον  χοροδιδάσκαλο.
        Οι  μουσικοί  πρέπει  να  ειδοποιούν  έγκαιρα  σε  περίπτωση  απουσίας  τους  από  την  προκαθορισμένη  πρόβα.  


5.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΧΟΡΩΝ

        Οι  χοροί  παρουσιάζονται  όσο  το  δυνατόν  στην  πιο  αυθεντική  τους  μορφή.
        Απαγορεύονται  οι  προσθέσεις  ή  αφαιρέσεις  βημάτων  (εισαγωγές,  φιγούρες,  χορογραφίες,  δραματοποιήσεις  κ.α.)
        Ο  κάθε  χορός  παρουσιάζεται  αυτοτελής  και  όχι  σε  χορευτικές  σουίτες   (πολλοί  χοροί  μαζί).  Εξαιρούνται  οι  χοροί  που  χορεύονταν  και  στον  Πόντο  διαδοχικά.
        Ο  κάθε  χορός  πρέπει  να  συνοδεύεται  με  τα  κατάλληλα  μουσικά  όργανα  στο  σωστό  μέτρο  και  με  την  σωστή  μελωδία   καθώς  και  με  τραγούδι  στους  χορούς  που  έχουν  τραγούδι.
        Οι  χορευτές-τριες  πρέπει  να  είναι  άρτια  ενδεδυμένοι.
        Οι  χοροί  που  συνοδεύονται  από  τραγούδι,  πρέπει  να  τραγουδιούνται  είτε  από  τραγουδιστές  είτε  από  τους  ίδιούς  τους  χορευτές.

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας εφημερίδας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

 

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας από το 1988 εκδίδει την εφημερίδα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

 

Ο «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» αποτελεί το δημοσιογραφικό της όργανο στοχεύοντας στην πολιτιστική ενημέρωση και προβολή. Ως εφημερίδα ενός πολιτιστικού σωματείου ελέγχεται από τη διοίκησή του, η οποία και φέρει την όποια ευθύνη της έκδοσης και κυκλοφορίας της. Επίσης η νομική, επαγγελματική και δημοσιογραφική υπόστασή της εντάσσεται στα πλαίσια της ερασιτεχνικής ενασχόλησης και δημιουργίας μεταξύ των μελών του σωματείου.

 Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εφημερίδας και με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει:

 α) τον εκδότη Διευθυντή  

 β) τους υπευθύνους ύλης

 γ) τον υπεύθυνο σύνταξης

 δ) τον υπεύθυνο διανομής

 ε) τον αρμόδιο της ηλεκτρονικής υποστήριξης και

 στ) την γραμματειακή υποστήριξη

 Ο εκδότης – Διευθυντής είναι υπεύθυνος μαζί με την συντακτική επιτροπή για την ύλη της εφημερίδας και συνεργάζεται με τον αρμόδιο του ηλεκτρονικού σχεδιασμού και την επιμέλειά της. Δέχεται ή απορρίπτει συνεργασίες με μέλη και φίλους της Λέσχης. (αναδημοσιεύει κείμενα κατόπιν αδείας).

 Εάν αλλάζει η περιοδικότητα (από τρίμηνη σε δίμηνη ή μηνιαία), αλλάζει η έδρα και μεταφέρεται αλλού, εάν επανεκδίδεται (συνεχίζεται η ανικανότητα έκδοσής του ή αλλάζει ο εκδότης διευθυντής, τότε υποβάλλεται στα ΕΛΤΑ αίτηση ως υπόδειγμα 1 και συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για να ενταχθεί η εφημερίδα στο τιμολόγιο της υπηρεσίας PressPost.

 Σε κάθε περίπτωση μαζί με τα υποδείγματα 1 και 2 και την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλουμε και ένα φύλλο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ όπου φαίνεται ποιά είναι η αλλαγή.

 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ

 Η εφημερίδα εκτός από το εσωτερικό στέλνεται και στο εξωτερικό. Οι εφημερίδες που στέλνονται στο εξωτερικό ανάλογα με το βάρος τους γραμματοσημαίνονται. Η αποστολή στο εσωτερικό επιχορηγείται από το Υπουργείο και εντάσσεται στο τιμολόγιο της υπηρεσίας PressPost.

 Οι αποστολές στο εσωτερικό χωρίζονται:

 α) Στις αποστολές εντός της πόλεως Βέροιας (Τομείς 14 και θυρίδες)

 β) Στις αποστολές εντός του Νομού Ημαθίας ως εξής:

 1.      Πρακτορεία

2.      Αγροτικά δρομολόγια

 3.     ΛΟΙΠΑ Τ.Κ 59033 σύμφωνα με το υπόδειγμα 1

 γ) Στις αποστολές σε άλλους Νομούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 η συμπλήρωση του οποίου μας βοηθάει για να έχουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό φύλλων που διακινούνται καθώς επίσης και για το κόστος έκδοσης κάθε φύλλου. Αρχειοθετείται στον οικείο φάκελο. Ο υπεύθυνος διανομής αρχειοθετεί πάντοτε δέκα φύλλα από κάθε έκδοση.

 Σε συνεργασία με την Γραμματεία φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου σε ποιά μέλη ή σωματεία θα σταλεί η εφημερίδα ώστε να εκτυπωθούν τα αυτοκόλλητα.

 Υπάρχει χειρόγραφο μητρώο ελλιπές κατά αλφαβητική σειρά και κατά τομέα συμβουλευτικό.

 Τέλος για να γνωρίζουμε τους κωδικούς αριθμούς νέων συνδρομητών φωτοτυπούμε σε χαρτί Α4 τους τομείς της Βέροιας κόβουμε τα χαρτάκια κατά τομείς και στέλνουμε στα ΕΛ.ΤΑ. γραφείο διανομής, τηλ. 2331066555 κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των νέων συνδρομητών για να τους καταχωρήσουν στον οικείο τομέα. Μετά από αυτό ενημερώνεται το αρχείο του Η/Υ και εκτυπώνονται τα αυτοκόλλητα.

 

Βέροια 23 Αυγούστου 2015

 

 

 

Για το Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας

  Σαρημιχαηλίδης Παύλος                                             Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 •                       ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΑ (ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΕΣΜΗ)

 1.      ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

 2.      ΡΙΖΩΜΑΤΑ –ΣΦΗΚΙΑ- ΔΑΣΚΙΟ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ- ΧΑΡΑΔΡΑ

 3.      ΚΑΒΑΣΙΛΑ- Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ

 4.      ΣΤΑΥΡΟΣ

 5.      ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ- ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ- ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ

 •                         ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 Α.Δ. 918

 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

 2. ΑΜΜΟΣ

 3. ΑΣΩΜΑΤΑ

 4. ΡΑΧΗ

 5. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

 6. ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ

 7. ΚΑΣΤΑΝΙΑ

 8. ΚΟΥΜΑΡΙΑ

 9. ΚΟΜΝΗΝΙΟ

 10. ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ

 11. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ

 Α.Δ 919

 1. ΜΕΣΗ

 2. Β’ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΩΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 3. ΚΡΕΒΒΒΑΤΑΣ

 4. ΠΑΤΡΙΔΑ

 5. ΤΡΙΛΟΦΟΣ

 6. ΦΥΤΕΙΑ

 7. ΛΑΖΟΧΩΡΙ

 8. ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ

 9. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 •                     ΛΟΙΠΑ Τ.Κ 59033

 1.      ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

 2.      Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

 3.      ΔΙΑΒΑΤΟΣ

 4.      ΚΟΥΛΟΥΡΑ

 5.      ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

 

ΤΟΜΕΙΣ

ΦΥΛΛΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΦΥΛΛΑ

ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΦΥΛΛΑ

1

 

ΘΥΡΙΔΕΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

2

 

ΑΓΡ. ΔΡΟΜ. 918

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

3

 

ΑΓΡΟΤ. ΔΡΟΜ. 919

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

4

 

ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡ. Ι

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

5

 

ΛΟΙΠΑ 59033

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

6

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 

ΕΒΡΟΥ

 

7

 

ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

8

 

ΜΕΛΙΚΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

9

 

ΝΑΟΥΣΑ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

10

 

ΠΛΑΤΥ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ\ΚΙΛΚΙΣ

 

11

 

ΣΥΝΟΛΟ Β'

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

12

 

   

ΞΑΝΘΗΣ

 

13

 

   

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

14

 

   

ΠΕΛΛΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ Α'

 

   

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

 

   

ΣΕΡΡΩΝ

 

       

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

 

       

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

   

ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ

 

       

ΣΥΝΟΛΟ Γ'

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

   

 ΑΜΕΡΙΚΗ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ- ΕΥΡΩΠΗ

 

ΣΥΝΟΛΟ Α'

 

   

ΣΥΝΟΛΟ Δ'

 

ΣΥΝΟΛΟ Β'

 

       

ΣΥΝΟΛΟ Γ'

 

       

ΣΥΝΟΛΟ Δ'

 

       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

       
     

ΕΞΟΔΑ

 
     

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 

 
     

ΤΑΧΥΔΡΟΜ.

 

 
     

ΣΥΝΟΛΟ

 

 
           

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία

 Περιφερειακή Διεύθυνση

 Δυτικής Μακεδονίας

 Πληρ. Παπαϊωάννου Δ.

 Τηλ.: 24610 24603/1

 Ημερ.: 03.07.2012

 Α.Π. ΥΟ2/1946

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 Βεβαιώνεται ότι το έντυπο με τα παρακάτω στοιχεία:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

100001

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΡΙΜΗΝΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α.Φ.Μ. :

090033200

Δ.Ο.Υ :

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 1 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Κ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 Εντάσσεται στο τιμολόγιο της υπηρεσίας PressPost

 Αλλάζει την περιοδικότητά του σε τρίμηνη

 Αλλάζει έδρα και μεταφέρεται:

 Επανεκδίδεται/ Συνεχίζεται  η κανονικότητα έκδοσής του

 Άλλο.....

  Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από την 02-07-2012 σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου για να χρησιμοποιηθεί στα ΕΛΤΑ.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται με απόφασή του, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη Γραμματεία μέχρι την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπων θεμάτων ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση μετά το πέρας του ωραρίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. η παράταση της συνεδρίασης ή ο ορισμός άλλης ημέρας και ώρας συνεδρίασης. Κατά τη κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού έχει αποφασιστεί ως τόπος Συνεδρίασης ο χώρος συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, ως ημέρα κάθε Τετάρτη και ώρα 19.00΄ με 21.00΄.

 2.      Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου ή με αίτηση της πλειοψηφίας των μελών, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί και στα υπόλοιπα μέλη άμεσα με κάθε τρόπο, ακόμη και τηλεφωνικώς.  Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραληφθεί συνεδρίαση για λόγους αναψυχής ή για διεκπεραίωση  τρεχουσών υποχρεώσεων της Λέσχης ή λόγω κωλύματος συγκρότησης απαρτίας.

 3.      Την καταχώρηση των θεμάτων επιμελείται η Γραμματεία κατόπιν σχετικής προηγούμενης επικοινωνίας με τα μέλη-εισηγητές, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ., οπότε σημειώνεται επιγραμματικά και η τυχόν υπάρχουσα εισήγηση. Η Γραμματεία κοινοποιεί τα θέματα οπωσδήποτε στον Πρόεδρο το μεσημέρι της Τρίτης, και αν ζητηθεί και στα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε επιμέλεια για να λάβουν γνώση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 4.      Θέματα μπορούν να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης εάν είναι έκτακτα και δεν μπορούσε να τηρηθεί η  ανωτέρω διαδικασία και δεν μπορεί να αναβληθεί η συζήτησή τους για την επόμενη συνεδρίαση (ως ημερήσιας διάταξης). Σε κάθε περίπτωση το μέλος που προτείνει θέμα προ ημερήσιας διάταξης οφείλει να ενημερώσει πριν το συμβούλιο τον Πρόεδρο, καθώς και να του γνωστοποιήσει την εισήγησή του.  

 5.      Τα μέλη καλούνται να προσέρχονται τουλάχιστον 30΄ νωρίτερα στη Συνεδρίαση για να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων της συνεδρίασης, και της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, και σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα, σε έκτακτη περίπτωση τον Πρόεδρο μία ώρα νωρίτερα. Τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες από τακτικές συνεδριάσεις δίνουν το δικαίωμα στον Πρόεδρο να εισηγηθεί την αντικατάσταση μέλους από υπάρχοντα αναπληρωματικό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, να κηρύξει το μέλος έκπτωτο.

 6.      Ο Γραμματέας θα φροντίζει για την ορθή καταχώριση των θεμάτων και των αποφάσεων, καθώς και για τη σωστή λειτουργία της Γραμματείας σε συνεργασία με τη βοηθό γραμματείας, καθώς και για την παρουσία της τελευταίας κατά το αποφασισμένο ωράριο και στα Συμβούλια του Δ.Σ.

 7.      Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αφού ακουστεί η σχετική εισήγηση και η θέση του Προέδρου. Σε περίπτωση πολλών θεμάτων προς συζήτηση, προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά την κρίση του Προέδρου, μπορεί να παραληφθεί σε όλα ή σε κάποια από τα θέματα η τοποθέτηση εκάστου μέλους του Δ.Σ., εφόσον αυτή δεν είναι αντίθετη ή διαφοροποιημένη από την κατατεθείσα εισήγηση ή τη γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση αντίθετης άποψης μέλους, αυτή μπορεί να καταχωρηθεί εφόσον το επιθυμεί το μέλος που την διατύπωσε, άλλως η απόφαση καταχωρείται ως ομόφωνη.

 8.      Για τη διενέργεια και εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Λέσχης, αρμόδιος κατά περίπτωση είναι το μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ή ανάγκης περαιτέρω συνδρομής στη λήψη απόφασης ο Ά Αντιπρόεδρος, ενώ μόνο για θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή μεγάλης σημασίας θα απασχολείται και ο Πρόεδρος.

 9.      Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι καταρχήν ανοικτά στα μέλη της Λέσχης, τα οποία μπορούν να τα παρακολουθούν και να παίρνουν το λόγο κατόπιν άδειας του Προέδρου, τα δε πρακτικά μπορούν να τηρούνται και ηχογραφημένα.  Επίσης, μέλος της Λέσχης μπορεί να θέσει θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. με γραπτή αίτησή του όπου θα περιλαμβάνεται και η εισήγηση-πρότασή του, την οποία θα καταθέτει τουλάχιστον μία μέρα πριν τη συνεδρίαση στη Γραμματεία, με την προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος θα τη συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη, άλλως θα την χρεώσει προς διεκπεραίωση στο αρμόδιο μέλος του Δ.Σ.  

 10.  Ο πρόεδρος θα δέχεται μέλη της Λέσχης -κατά προτίμηση- στο Π.Π.Κ. μία ώρα νωρίτερα πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 11.  Το κόστος παράστασης  των μελών του Δ.Σ. σε εκδηλώσεις που τους έχουν ανατεθεί καλύπτονται από το ταμείο της Λέσχης. Με απόφαση του Δ.Σ. καλύπτονται και τυχόν περαιτέρω έξοδα κίνησης (μεταφοράς, διαμονής, διατροφής).

 12.  Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των 5 εκ των 9 μελών του Δ.Σ.  Ο τροποποιημένος Κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο Κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

 13.  Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1.    Υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. Βεροίας

 α) Δήλωση έναρξης μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου έντυπο Μ3 (συνημμένο)

 β) Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου έντυπο Μ7 (συνημμένο)

      γ) Απόσπασμα πρακτικού κατανομής αξιωμάτων

      δ) προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας

  Η υποβολή πρέπει να γίνει σύμφωνα με το νόμο σήμερα εντός δέκα τρεχούμενων ημερών    άλλως το πρόστιμο είναι 100€.

      Λαμβάνει

  α) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου διακοπή και έναρξη προέδρων και

  β) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

  Τις βεβαιώσεις αυτές αρχειοθετεί στον οικείο φάκελο.

 2.    Υποβάλλει στο Ι.Κ.Α.

     α) Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη (συνημμένο έντυπο)

     β) Φωτοτυπίες των βεβαιώσεων που έλαβε από την ΔΟΥ

     γ) Φωτοτυπία ταυτότητας

     δ) Φωτοτυπία καταστατικού

     ε) Προσκομίζει τον αριθμό ΑΕΜΕ

 

Λαμβάνει βεβαίωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη και την αρχειοθετεί στον οικείο φάκελο.

 Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αμέσως μετά τις εκλογές και την κατανομή αξιωμάτων, αλλά και σε περίπτωση που αλλάζει ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της διετίας. Επίσης μπορεί να υποβάλλει τις δηλώσεις άλλο μέλος του Δ.Σ. με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο.

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Αντιπεριφέρεια για κάθε μεταβολή που θα γίνεται στη Λέσχη π.χ. αρχαιρεσίες, παραιτήσεις μελών Δ.Σ ή Ε.Ε., αλλαγή διεύθυνσης, κ.λ.π. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Στο τέλος κάθε χρόνου με απόφαση του Δ.Σ εγκρίνεται η πράξη επιτροπής πρωτοκόλλου καταστροφής. Είναι υπεύθυνος για την αλλαγή κωδικών ασφαλείας του συναγερμού και αλλαγής κλειδαριάς για λόγους ασφαλείας.

 Τέλος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγραμματισμού για κάθε νέα χρονιά και τον ανακοινώνει στην Γ.Σ των μελών, καθώς επίσης και για την υλοποίησή του.

 Βέροια 05 Ιουλίου 2015

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας

 

Σαρημιχαηλίδης Παύλος                                                  Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός καθαριότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο της οργανωτικής βάσης που επιδιώκει να θέσει η διοίκηση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας δημιουργούνται τα απαραίτητα εργαλεία για την εύρυθμη και τακτική λειτουργία των εφοριών και των οργάνων της, των οποίων η χρησιμότητα θα έχει μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον ως προς την εφαρμογή αλλά και ως προς την έννοια της παρακαταθήκης.

Η έδρα της Ε. Λ. Β. βρίσκεται στο κτίριο της οδού Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα. Για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου συντάχθηκε ο παρών εσωτερικός κανονισμός. 

    Το Δ. Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας αποφάσισε τον ορισμό του υπευθύνου της Καθαριότητας καθορίζοντας τα εξής,

    * ο υπεύθυνος είναι ενεργό μέλος της Λέσχης,

    *  για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων του υπευθύνου θα υπάρξει αποζημίωση της τάξεως των 6,00 ευρώ την ώρα η οποία και θα καταβάλλεται από τον ταμία της Λέσχης ανά μήνα και θα συμπληρώνεται ανάλογο γραμμάτιο,

    * η ημερήσια απασχόληση του δεν θα υπερβαίνει το τετράωρο,

    * ο υπεύθυνος  χρεώνεται με ανάλογο χρεωστικό έγγραφο ολόκληρη την αποθήκη της καθαριότητας της Λέσχης με τα υπάρχοντα αντικείμενα και έπιπλα,

* για την τάξη των εργασιών σχεδιάστηκε ο Πίνακας Καθαρισμού όπου με μέριμνα του ο Έφορος Κ – Α Περιουσίας τηρεί και φυλάσσει σε ειδικό Φάκελο Καθαριότητας.  

*ο υπεύθυνος παραλαμβάνει κλειδί και κωδικό του συστήματος συναγερμού.

    Ο υπεύθυνος της Καθαριότητας της Ε. Λ. Β. φροντίζει και ενεργεί για τα ακόλουθα,

•    διατηρεί όλους τους χώρους του κτιρίου της Λέσχης καθαρούς και τακτοποιημένους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τον ανάλογο πίνακα καθαριότητας της Λέσχης,

•    μεριμνά  για την τήρηση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος με πλήρη ενημέρωση των εργασιών καθαρισμού στους υπάρχοντες χώρους.

•    οι ώρες καθαριότητας καθορίζονται από τον ίδιο και διαφέρουν κατά περίπτωση,

•    έχει την δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη, εάν το κρίνει απαραίτητο, για βοηθό του άλλο ενεργό μέλος της Λέσχης,

•    ενημερώνει τον Έφορο Κ – Α Περιουσίας για οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρεί κατά την διάρκεια της εργασίας του,

•    καταγράφει τις ελλείψεις, τις απώλειες και τις φθορές τις οποίες αντιλαμβάνεται και ενημερώνει τον Έφορο Κ – Α Περιουσίας, 

•    είναι ο μοναδικός, εκτός του Έφορου Κ – Α Περιουσίας, που έχει στην κατοχή του το κλειδί του χώρου της αποθήκης της καθαριότητας και φέρει την ευθύνη για τον χώρο αυτόν,  

•    σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αντικειμένου που θα διαπιστωθεί, ενημερώνεται ο Έφορος Κ – Α Περιουσίας και ανάλογα το Δ.Σ. αποφασίζει την χρέωση της απώλειας και μεριμνά για την αποκατάσταση και τακτοποίηση της με τον προβλεπόμενο τρόπο,

•    τακτική καθαριότητα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται οι πρόβες των τμημάτων,

•    σε περιόδους καλοκαιριού και εορτών θα υπάρχει συνεννόηση με τον Έφορο Κ – Α Περιουσίας και έγκαιρη ειδοποίηση για έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης καθαρισμού,

•    τουλάχιστον μια φορά το έτος θα εκτελούνται ειδικές εργασίες καθαρισμού (τζάμια, έπιπλα, βιτρίνες κ.α.) και καθαρισμός σε ειδικούς χώρους (αποθήκες, βοηθητικοί χώροι κ.α..),

•    θα παραδίδει στον Έφορο Κ – Α Περιουσίας έγγραφη λίστα των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (η ποιότητα και η ποσότητα των υλικών καθαριότητας που θα επιλέγονται είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ),    

•    Επιδιώκει μέσα από την καλή συνεργασία την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας στο κτίριο.

 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε την 14 Απριλίου  του 2012 και εγκρίθηκε από την συνεδρίαση του Δ. Σ. την 18 Απριλίου του ίδιου έτους, με σκοπό τον καθορισμό, την καταγραφή και την κωδικοποίηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθούνται για την τήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής. 

Ο παρών κανονισμός καθώς και το παράρτημα του (Πίνακας Καθαριότητας), δύναται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί – ανανεωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που μπορεί να προκύψουν στην πάροδο του χρόνου. 

Μετά από κάθε αλλαγή θα ισχύει η νέα μορφή του κανονισμού δίχως να είναι αναγκαία άλλη απόφαση. 

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας γραμματείας

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 1.Υπεύθυνος για τη λειτουργία της γραμματείας, ορίζεται εκ του καταστατικού, ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του γραμματέα, αναπληρώνεται από τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων.  

2.Ο Γ.Γραμματέας μεριμνά  και  επιμελείται  για τη σωστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων.Φροντίζει  για  την  υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.  και  του  προεδρείου  της  Γενικής  Συνέλευσης  αντίστοιχα.

3.Καταχωρεί  στο πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων  την  αλληλογραφία  και φροντίζει για την αρχειοθέτησή της. 

4.Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο μελών του συλλόγου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

5.Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του συλλόγου και προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο,σφραγίζει δε  αυτά με τη στρογγυλή σφραγίδα του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά της. 

6.Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ασφάλεια του αρχείου του Συλλόγου. 

7.Φροντίζει για την αναπλήρωση του εντύπου υλικού της γραμματείας και την ασφάλεια του χώρου. 

8.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και  τη  θεώρηση  των  παρακάτω  βιβλίων:

α. Γενικών Συνελεύσεων των μελών 

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

γ. Πρωτοκόλλου εισερχομένης& εξερχομένης αλληλογραφίας 

δ. Μητρώου Μελών 

ε. Βιβλίο  Εξελεγκτικής  Επιτροπής 

Τα βιβλία αυτά αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Λέσχης όπου αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων και η χρήση του βιβλίου. 

Φροντίζει για την τακτική ενημέρωση με οποιονδήποτε τρόπο ( τηλέφωνο, email, κ.λ.π.) του Προέδρου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. για τα τρέχοντα θέματα. 

Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού αρχείου του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό μεταφέρει σε εξωτερικό σκληρό δίσκο το ηλεκτρονικό υλικό του υπολογιστή. Μία φορά το μήνα γίνεται ενημέρωση του αρχείου. Ο σκληρός δίσκος φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος εκτός συλλόγου για τη σωτηρία των αρχείων της Λέσχης, σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος. 

Είναι υπεύθυνος και συνεργάζεται με τη βοηθό γραμματείας η οποία είναι έμμισθη ή άμισθη και προσφέρει εθελοντική εργασία, όπως όλο το Δ.Σ. και προέρχεται από την τάξη των μελών του Συλλόγου.

Η βοηθός γραμματείας  

α.Χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα συνδεόμενα με αυτόν μηχανήματα του Συλλόγου και είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. 

β. Δακτυλογραφεί την εξερχόμενη αλληλογραφία και την αρχειοθετεί στο φάκελο και  στο ηλεκτρονικό αρχείο. 

γ. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία και τα email από τον Η/Υ τα χαρακτηρίζει και ενημερώνει τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα. 

δ. Είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των φακέλων που τηρούνται στο Τμήμα   Γραμματείας. 

ε. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της έκδοσης του ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ αντιγράφοντας τα κείμενα των συνεργατών της εφημερίδας, συγκεντρώνοντας υλικό και τηρώντας το σχετικό αρχείο. 

στ. Είναι υπεύθυνη για την ανανέωση των συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών.

 ζ. Είναι  υπεύθυνη  για  την  ευταξία  στο  χώρο  της  Γραμματείας

  Η βοηθός γραμματείας μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

  Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των πέντε εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του. 

         Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου. 

 

 

  Βέροια 02 Αυγούστου 2015

               

 

                  Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας

                                                         Σαρημιχαηλίδης Παύλος                   Τουμπουλίδης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας ταμείου

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ

 1. Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρούνται κατά ημερομηνία και μήνα όλες οι ταμειακές πράξεις (εισπράξεις-πληρωμές).
 2. Μπλοκ γραμματίου εισπράξεως.
 3. Μπλοκ εντάλματος πληρωμής, στο οποίο επισυνάπτεται ταμιακή απόδειξη, τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη για κάθε πραγματοποιημένη δαπάνη. Εντάλματα πληρωμής χωρίς συνημμένη απόδειξη ισχύουν μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ.
 4. Συγκεντρωτικές καταστάσεις ενταλμάτων πληρωμής. Υπογράφονται από τον ταμία, τον γενικό γραμματέα και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με συνημμένα τα εντάλματα πληρωμής τοποθετούνται κατά μήνα σε φακέλους, στους οποίους αναγράφονται ο μήνας και οι αριθμοί των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

      Τα παραπάνω θεωρούνται μονίμως από την Νομαρχία  Διεύθυνση Πολιτισμού  πριν χρησιμοποιηθούν.

 1. Μπλοκ επί αποδόσει λογαριασμού για μετρητά ή διάφορα υλικά.
 2. Καρτέλες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά βιβλία για την παρακολούθηση των επί μέρους λογαριασμών του ταμείου.

7.      Βιβλίο εξελεγκτικής επιτροπής.

Μετά από κάθε εκδήλωση, χορό, οικονομική ενίσχυση από τα μέλη κ.λπ., ο ταμίας συντάσσει πρακτικό απολογισμού που υπογράφεται από τον ίδιο και τον πρόεδρο του Δ.Σ, όπου φαίνεται ο αριθμός έκδοσης, πώλησης και υπολοίπων εισιτηρίων ή προσκλήσεων και το τελικό όφελος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το πρακτικό και τα παραστατικά αποκόμματα κ.λπ., φυλάσσονται μέχρι την έγκριση από τη γενική συνέλευση όλων των οικονομικών πεπραγμένων της παρελθούσης χρήσης και της απαλλαγής από κάθε ευθύνη του Δ.Σ.

Με ευθύνη του ο ταμίας φροντίζει για την εκτύπωση και θεώρηση όσων εντύπων χρειάζονται στο ταμείο. Τηρεί κατάσταση εντύπων. Όλα τα παραστατικά, βιβλία και μπλοκ, ο ταμίας οφείλει να τα τοποθετεί εντός φακέλων και να τα αρχειοθετεί. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη του αρχείου του.

Μετά το πέρας της θητείας του, ο ταμίας οφείλει να παραδώσει σε αυτόν που θα τον διαδεχθεί το υπόλοιπο ταμείου, βιβλία, έντυπα, αρχείο και πλήρη κατάσταση με τις ταμειακές εκκρεμότητες της Λέσχης.

Με ευθύνη του ταμία, για λογαριασμό της Λέσχης, υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 10 Μαρτίου κάθε χρόνο, όπως τουλάχιστον ισχύει σήμερα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την δήλωση του ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους.

Οι διάφορες αποζημιώσεις για οδοιπορικά, καταβάλλονται δεδουλευμένες.

Για τροποποίηση του παρόντος, απαιτείται πλειοψηφία των 5 εκ των 9 μελών του Δ.Σ.. Ο τροποποιημένος Κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο Κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό, αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου.

Καλεί την εξελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό δυο φορές το χρόνο για έλεγχο, την δεύτερη φορά μετά το κλείσιμο χρήσης κάθε έτους για την επικείμενη Γ.Σ των μελών. Το πόρισμα της Ε.Ε. καταχωρείται στο οικείο βιβλίο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου, ο ταμίας χρησιμοποιεί βιβλία και έντυπα, από τα οποία τα περισσότερα προβλέπονται από το καταστατικό και από το νόμο.

 1. ΒΙΒΛΙΑ

α) Βιβλίο Ταμείου αριθμημένο κατά σελίδα σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Λέσχης. Στην τελευταία σελίδα  αναγράφεται η χρήση του και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας υποβάλλεται στην Αντιπεριφέρεια.

β) Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής  αριθμημένο κατά σελίδα σφραγισμένο με την σφραγίδα της Λέσχης. Στην τελευταία σελίδα αναγράφεται η χρήση του και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

 1. ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

α) Διπλότυπο αριθμημένο μπλόκ συγκεντρωτικών ενταλμάτων πληρωμής. Σφραγίζονται με την σφραγίδα της Λέσχης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. Οι καταστάσεις με συνημμένα τα εντάλματα πληρωμής τοποθετούνται κατά μήνα σε φακέλους στους οποίους αναγράφονται ο μήνας και οι αριθμοί των καταστάσεων.

β) Μπλόκ αριθμημένων διπλοτύπων γραμματίων είσπραξης.

γ) Μπλόκ αριθμημένων διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής.

Τα διπλότυπα γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής σφραγίζονται με την σφραγίδα της Λέσχης και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία στην τελευταία σελίδα του μπλόκ με την αναγραφή της φράσης «Θεωρούνται οι διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης του σωματείου με την επωνυμία Ε.Λ.Β. από Νο ... έως Νο ...., ημερομηνία, σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. με την αναγραφή των ονομάτων τους ολογράφως.

Για την πλήρωση του φακέλου μας στην Αντιπεριφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 29 Π.Δ. 281/1914 φροντίζουμε να στείλουμε μετά την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. των μελών της Ε.Λ.Β και για την διάρκεια της θητείας του.

1.    Πρακτικό Γ.Σ. για προκήρυξη εκλογών ανάδειξης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

2.    Πρακτικό Αρχαιρεσιών της Ε.Ε. για ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Ε.Ε θεωρημένο από την Εφορευτική Επιτροπή.

3.    Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και εκλογές προεδρείου του Δ.Σ από το βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.

4.    Ονομαστική κατάσταση των μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση και τα τηλέφωνά τους.

5.    Διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και αριθμό τηλεφώνου.

6.    Καταστατικό του συλλόγου  (κατατέθηκε).

7.    Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου από την εφορία (Πρόεδρος).

8.    Απόφαση Ειρηνοδικείου (εάν τροποποιηθεί το καταστατικό).

9.    Οικονομικός απολογισμός της διετούς θητείας του Δ.Σ., θεωρημένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ.

10. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής της διετούς θητείας του Δ.Σ., θεωρημένη από την Επιτροπή.

11.  Αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας Γ.Σ. στην οποία εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. (ανάγνωση έκθεσης Ε.Ε., ομόφωνη έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη) θεωρημένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τηρεί καρτέλες για λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών κάθε δραστηριότητας και διπλότυπα μπλόκ επί αποδόσει λογαριασμού για μετρητά ή διάφορα υλικά.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου, ο ταμίας σε συνεργασία με τον Γραμματέα, πρέπει να καταθέσει στις τράπεζες ΕΤΕ, ALPHA BANK και EFG EUROBANK νομιμοποιητικά έγγραφα όπως φαίνεται παρακάτω:

1.  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνημμένες επιστολές)

 α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με βεβαίωση, επί του σώματός του, του Προέδρου  και του Γενικού Γραμματέα ότι είναι το ισχύον, με σφραγίδα του αρμοδίου Πρωτοδικείου στην οποία αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του. (Σήμερα υπάρχει στο φάκελο, θα υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού).

β) απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών( με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα άτομα παρέστησαν από τον αριθμό των τακτοποιημένων οικονομικά μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ.

γ) Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή  του παρόντος Δ.Σ της Ε.Λ.Β.

δ) Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του παρόντος Δ.Σ. με μνεία απαρτίας  δηλαδή ονομαστική αναφορά παρόντων και απόντων αν και κλήθηκαν κανονικά.

ε)  Απόσπασμα πρακτικού που εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Δ.Σ. από κοινού ή μεμονωμένα να διενεργούν αναλήψεις από το λογαριασμό της Ε.Λ.Β.

στ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ.

ζ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτουν οι καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία βιβλία σωματείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (συνημμένη επιστολή)

Για τον Πρόεδρο και τον Ταμία που μπορούν να κάνουν αναλήψεις μετρητών απαιτούνται:

α)  Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία και πρωτότυπο)

β) Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (φωτοτυπία και πρωτότυπο)

γ) Λογαριασμό ΔΕΚΟ.

δ) Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα  ή ενημερωτικό σύνταξης ή κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία και πρωτότυπο).

 1. ALPHA BANK (συνημμένη επιστολή)

      α) Επικυρωμένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο

β) Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ. (Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής)

γ) Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων

δ) Πρακτικό του Δ.Σ. που ορίζει ποιοί δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σωματείο από κοινού ή μεμονωμένα στις τραπεζικές συναλλαγές.

ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

στ) Πιστοποιητικό περί μεταβολών από το Πρωτοδικείο.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας που είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν αναλήψεις  από την Τράπεζα προσκομίζουν

α) Δελτίο ταυτότητας

β) Εκκαθαριστικό ΔΟΥ

γ) Λογαριασμό ΔΕΚΟ για την διεύθυνση κατοικίας τους

δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01012 με αποδεικτικό υποβολής για το σωματείο.

ε) φωτοτυπία ταυτότητας Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

στ) φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

ζ) φωτοτυπία ή βεβαίωση αποδοχών Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

 1. EFG EUROBANK

α) Πρακτικά Γ.Σ εκλογής μελών Ε.Ε.

β) Πρακτικά εφορευτικής επιτροπής (διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη μελών Δ.Σ.)

γ) Πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα

δ) Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή τον ταμία για συναλλαγές με την τράπεζα

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτουν οι καταχωρήσεις που έχουν γίνει σήμερα στα οικεία βιβλία σωματείων

στ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μή προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών .

ζ) Καταστατικό με ενσωματωμένες τυχόν τροποποιήσεις του. (Σήμερα υπάρχει στο φάκελο θα υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού)

Στα πρακτικά Γ.Σ και Δ.Σ. πρέπει να γίνεται μνεία περί νομίμου συγκλήσεως και απαρτίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Ε.Λ.Β. σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα δικαιούται απαλλαγή ΦΠΑ από την ΔΟΥ για δυο μόνο εκδηλώσεις ετησίως. Για το λόγο αυτό υποβάλλει αίτηση στη ΔΟΥ (συνημμένο υπόδειγμα) όπου φαίνεται :

α) ότι είναι πολιτιστικό σωματείο.

β) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.

γ) ότι δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) ότι είναι η πρώτη ή η δεύτερη εκδήλωση για το τρέχον έτος

ε) Είναι πολιτιστική εκδήλωση (πολιτιστικός σκοπός) και δεν αφορά οικονομική ενίσχυση του σωματείου.

στ) Ο χρόνος εκδήλωσης.

ζ) ο αριθμός των εισιτηρίων που θα εκδοθούν για απαλλαγή ΦΠΑ.

η) προσκομίζει φωτοτυπία του καταστατικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Ε.Λ.Β. υποβάλλει στη ΔΟΥ

α)  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 10 Μαρτίου το αργότερα όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ταμείου. Δίδει στο λογιστή οικονομικά στοιχεία όπως παρακάτω.

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Διαφημίσεις

Μισθοί

Συνδρομές

Εργοδοτικές εισφορές

Χορηγίες

Αμοιβές τρίτων

Επιδοτήσεις Δημοσίου

Δαπάνες ακινήτων

Λοιπά έσοδα

Φόροι τόκων

Τόκοι (Δηλώνονται πάνω από 200€)

Πραγματοποίηση σκοπού

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Το σύνολο των εσόδων και εξόδων πρέπει να συμφωνεί με τα έσοδα και τα έξοδα της χρήσης που αναφέρονται στο κλείσιμο του ταμείου.

Υποβάλει επίσης δήλωση ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας μέχρι 30 Ιουνίου όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενους έτους και τον ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μελών.

Βέροια 05 Ιουλίου 2015

 

Για το Δ.Σ

 

        Ο Πρόεδρος                    Ο Ταμίας                             Ο Γ. Γραμματέας

         Σαρημιχαηλίδης Παύλος           Στολτίδης Ηλίας                 Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος αιμοδοσίας

Η Ε.Λ.Β. στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιέρωσε αιμοδοσία με σύνθημα «δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε». Έτσι δημιουργήθηκε τράπεζα αίματος με αιμοδότες μέλη και φίλους της Λέσχης.  Η τράπεζα αίματος διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

Άρθρο 1

Το Δ.Σ. πρέπει να ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης να στηρίξουν την προσπάθεια για να υπάρξει ικανό απόθεμα φιαλών ώστε να διατεθεί σε όσους χρειάζονται για κοινωνικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Ορίζει υπεύθυνο αιμοδοσίας ο οποίος θα μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια αιμοδοσίας οπωσδήποτε ενόψει μνημοσύνου για τη Γενοκτονία των Ποντίων της 19ης Μαΐου εκάστου έτους, καθώς και επαναληπτική αιμοδοσία κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς. Θα διαχειρίζεται το απόθεμα φιαλών, θα προΐσταται της αιμοδοσίας και θα ενημερώνει όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. για το απόθεμα φιαλών σε αίμα.

Άρθρο 3

 Μέγιστος αριθμός φιαλών που θα δίδεται για μία αίτηση είναι τρεις φιάλες αίματος με ευθύνη του υπεύθυνου τμήματος, εφόσον το επιτρέπει το απόθεμα που υφίσταται κατά τη χρονική στιγμή της χορήγησης και κατά προτεραιότητα των μελών της Τράπεζας, ενώ για περισσότερες αποφασίζει το Δ.Σ. της Λέσχης.

Άρθρο 4

Η τράπεζα αίματος της Λέσχης κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης.

Άρθρο 5

Όταν μία αίτηση ικανοποιηθεί, ο αιτών υποχρεούται να αναπληρώσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων το αίμα που δόθηκε εντός ενός μηνός και σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εντός 6μηνου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της τράπεζας αίματος.

Άρθρο 6

Κάθε εθελοντής αιμοδότης πρέπει να φροντίζει για την απρόσκοπη λειτουργία και να συμβάλλει στην δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Άρθρο 7

Κάθε αιμοδότης οφείλει, εάν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και πάντοτε με την ιατρική συμβουλή του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή αιμολήπτη, να συμμετέχει σε δύο αιμοδοσίες κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Η αιμοδοσία μπορεί να γίνει όποτε επιθυμεί ο αιμοδότης και όχι μόνον την ημερομηνία που καθορίζεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης κάθε Μάϊο.

Άρθρο 9

Τέλος, σε περίπτωση που η τράπεζα αίματος δεν θα υφίσταται για διάφορους λόγους το τυχόν απόθεμα θα διατεθεί στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Συνδεδεμένοι επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 88 επισκέπτες και κανένα μέλος